Opis projektu

Opis projektu


Matematika zohráva jednu z najdôležitejších úloh vo vývoji našej modernej technologicky orientovanej spoločnosti. Je tiež základom technických štúdijných smerov a potrebná je napríklad aj v ekonómii a vo vedách o zemi a živote. Dobré matematické vedomosti sú v podstate kľúčovým predpokladom pre rozvoj vedy a ekonómie. Projekt FutureMath je zameraný nielen na rozvoj matematických kompetencií v Európe, ale kladie dôraz aj na kvalitu matematického vzdelávania. Na základe štúdií (napr. Hanushek a Wossman, 2007) má kvalita vzdelávania silný pozitívny vplyv na ekonomický rast.


Rôzne súčasné štúdie ukázali, že v priebehu posledného desaťročia sa v celej Európe radikálne zredukovali matematické kompetencie. Nedostatok matematickej zručnosti už spôsobuje problémy so zvládnutím matematiky v inžinierskom štúdiu aj na iných študijných smeroch v európskom vysokoškolskom vzdelávacom prostredí. Ide v podstate o globálny problém, keďže napr. výsledky vzdelávania vo východoeurópskych krajinách sú po prijatí západoeurópskeho modelu vzdelávania (napr. SEFI 2002) neočakávane slabšie, a to najmä v matematike. Celkovo sa dá povedať, že zdroje vyčlenené na vzdelávanie sú také nedostatočné, že nestačia na pokrytie základných nákladov potrebných na rozvoj vzdelávania.


V ostatných rokoch sa počet študentov v študijných skupinách zvyšuje, a skupiny sa stávajú heterogénnejšími. V dôsledku značných rozdielov v úrovni matematických kompetencií študentov na začiatku vysokoškolského štúdia prirodzene vzniká problém s organizáciou výučby matematiky.  Za týchto predpokladov nie je možné vziať do úvahy individuálne potreby študentov, či organizovať dynamické tvorivé aktivity počas vyučovania v triede. V dôsledku týchto negatívnych vplyvov zaznamenávame rastúce počty neúspešných adeptov technického vysokoškolského štúdia.


Matematické zručnosti sú však predpokladom pre štúdium technických smerov a matematika je základným kameňom porozumenia v rôznych inžinierskych disciplínach. Slabé vedomosti študentov z matematiky spomaľujú alebo dokonca znemožňujú ich úspešné štúdium. Inžinier musí principiálne byť schopný analyticky rozmýšľať a logicky uvažovať. Inžinier musí okrem toho rozumieť matematike, ktorá mu umožňuje riešiť technické problémy a porozumieť súvislostiam. Matematika hlboko presahuje do inžinierskeho profesionálneho sveta a ovplyvňuje schopnosti absorbovať a zvládať technické predmety inžinierskeho štúdia. Preto napríklad schopnosť produkovať technické inovácie je podmienená porozumením a zručnosťami z matematiky.


Nedostatok základných výpočtových zručností a matematických vedomostí študentov na európskych technických univerzitách komplikuje, ba dokonca celkom znemožňuje budúci technologický vývoj v Európe. V záujme udržania konkurencieschopnosti Európy je nevyhnutné urýchlene celoplošne zvýšiť úroveň základných matematických znalostí. S ohľadom na opísanú súčasnú situáciu je projekt orientovaný na vývoj efektívnych metód a vyhľadávanie dobrých skúseností a praktík ako učiť, učiť sa a objektívne hodnotiť matematické vedomosti študentov európskych technických univerzít. Zámery a ciele projektu majú internacionálny charakter, a preto najlepšie výsledky možno dosiahnuť nadnárodnou spoluprácou. Na základe prieskumu, ktorý prebiehal na TAMK v roku 2014, študenti očakávajú viac možností využívať pri štúdiu matematiky digitálne technológie a všadeprítomné informačné a komunikačné médiá. Táto prirodzená požiadavka súvisí so zmenami celej spoločnosti podmienenými narastajúcim objemom informácií, množstvom dostupných a zdielaných dát vo virtuálnom svete, cloud servisom, digitalizáciou a informatizáciou, ktoré ovplyvňujú spoločnosť a všetky v nej prebiehajúce spoločenské aktivity. Z Zmenami profesionálneho života, pracovného prostredia a pracovných podmienok sa požiadavky jednotlivcov stále viac diverzifikujú. Kompetencie a zručnosti potebné pre 21. storočie, ako kolektívne uvažovanie, spolupráca, tvorivosť a zdielanie zručností získavaných pri riešení problémov sú kľúčovými charakteristikami súčasného pracovného života, preto univerzitné štúdium musí poskytovať komplexné vzdelávanie umožňujúce získať aj tieto zručnosti.


Projekt FutureMath má za cieľ reagovať na potreby modernej spoločnosti zmeniť vyučovanie matematiky jeho digitalizáciou, zefektívnením a zabezpečením jeho všeobecnej dostupnosti. Ďalším cieľom je preskúmať a vyvinúť vysoko motivačné metódy, techniky a zdroje orientované na študenta, pre výučbu matematiky na inžinierskych študijných smeroch s podporou technológií. Všetky vytvorené učebné materiály budú bezplatne zverejnené na používanie podľa pravidiel   spoločnosti Open Source alebo Open Educational Source (OER).


Projekt rešpektuje a umožňuje kolektívne uvažovanie, spoluprácu a zdielanie skúseností získaných pri riešení problémov. Jeho cieľom je vytvoriť a zlepšiť technológiami podporované metódy a učebné materiály pre matematiku na inžinierskom štúdiu, najmä v oblastiach týkajúcich sa tímovej spolupráce, metódy učenia sa navzájom a spôsobov hodnotenia vedomostí, všetko na princípoch a zásadách elektronického vzdelávania 2.0 v kontexte výziev 21. storočia.
Zámerom je zohľadniť aj rôzne typy učenia sa, individuálne vzdelávacie rešenia a spôsoby osvojovania si vedomostí, flexibilitu poznania, efektívnu spätnú väzbu a metódy hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.


 

 

Date

06 September 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search