Inovácie projektu

Inovácie projektu


 
Projekt FutureMath sa zameriava na rozvoj pedagogických metód a vývoj zdrojových materiálov pre efektívnejšiu výučbu matematiky poskytovaním personalizovaného vzdelávania s podporou najnovšej techniky. Hlavným motívom je myšlienka podporiť digitalizáciu európskeho matematického vzdelávania v širokom kontexte. Možno očakávať, že týmito prostriedkami sa zefektívni výučba matematiky, jej dostupnosť a kvalita na Európskej úrovni, čo je jedným zo štyroch hlavných cieľov strategického dokumentu EÚ – “Strategic Framework of Education and Training 2020”. Ďalším prínosom projektu bude zlepšenie transversálnych aj základných zručností (ET2020), ako sú digitálne a matematické zručnosti, ktoré stoja v centre pozornosti.  S podporou týchto aktivít sa neočakáva iba stimulácia rozvoja inovatívnych učebných prístupov, ale aj obohatenie vzdelávania, podpora jeho personalizácie a vzrast jeho flexibility a atraktívnosti.

Okrem vytvorenia matematickej  vzdelávacej platformy (MLP) má  navrhnutý projekt za cieľ vyvinúť inovatívne pedagogické metódy, techniky, materiály a zdroje, a to nielen pre  výučbu matematiky, ale tiež na hodnotenie nadobudnutých vedomostí. Pri plánovaní vytváraných materiálov sú kľúčovými aspektmi napr. kolektívne uvažovanie, spolupráca a zdielanie skúseností nadobudnutých pri riešení problémov – zručnosti nevyhnutné pre úspešnú pracovnú kariéru. Materiály projektu tiež budú rešpektovať individuálne učebné návyky a riešenia. Rôzne typy, metódy a spôsoby učenia sa budú zohľadnené pri ich tvorbe. Týmto prístupom bude umožnené zredukovať nerovnosti medzi rôznymi osobnosťami študentov.

Jedným z hlavných zámerov projektu je snaha zvýšiť všeobecne rozšírené povedomie o možnostiach, ktoré všadeprítomné informačné technológie poskytujú pre matematické vzdelávanie pomocou MLP. Našim cieľom je podporiť motiváciu k matematickému vzdelávaniu a urobiť ho zaujímavejším a dostupnejším pomocou alternatívnych moderných vzdelávacích metód vhodných pre matematiku.
 

 

 

Date

06 September 2016

Categories

FutureMath

About FutureMath

The FutureMath project aims to respond to the requirements of modern society and to make mathematics' learning and teaching more digitalized, effective and accessible.
© 2015 FutureMath Consortium. All Rights Reserved. Designed by UPM

Search